ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Μηχανογραφική Τήρηση & Επίβλεψη Λογιστηρίων (απλογραφικά, διπλογραφικά βιβλία)
 • Σύνταξη & Υποβολή Δηλώσεων
  - Εισοδήματος
  - ΦΠΑ
  - ΦΜΥ
  - Φόρου αμοιβών τρίτων & ελευθέρων επαγγελματιών
  - Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών
  - Ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Intrastat, Listing)
 • Κατάρτιση Ισολογισμών και Οικονομικών Καταστάσεων
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά Θέματα
  - Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
  - Προσλήψεις – Αποχωρήσεις
  - ΑΠΔ
  - Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπών Εταιρειών
TΕΛΕΥΤΑΙΑ NEA